Nghĩa đã nhận được thông tin đăng ký của bạn

Vui lòng hoàn tất đăng ký để chắc chắn nhận được quà tặng
01.Kiểm tra hộp thư đến của bạn

Vui lòng check email mà bạn đã đăng ký nhận quà

02.Mở email xác nhận đăng ký

Tìm email được gửi từ Nghĩa với Chủ đề "Chỉ còn 1 bước nữa để nhận quà..." Mở email đó ra

03.Click vào đường link xác nhận

Click vào đường link xác nhận đăng ký trong email đó

>