Vui lòng xác nhận Email đăng ký 

Cảm ơn bạn đã đăng ký! Chỉ còn một bước nữa để tôi có thể gửi thông tin về email cho bạn

Kiểm tra hộp thư email của bạn

Mở Email yêu cầu xác nhận

Hãy mở email có tiêu đề "Để xác nhận việc đăng ký của bạn, xin nhấp vào đường dẫn sau:" được gửi từ "Trung Nghĩa MKT".

Click vào đường link xác nhận bên trong

Ngay sau khi bạn click vào đường link xác nhận đăng ký, thông tin sẽ được gửi tới bạn ngay lập tức.

© 2019, Trung Nghia MKT

>